ÁSZF

 

NYEREMÉNYJÁTÉK -SZABÁLYZAT

HYAMATRIX®

 

A 2015. augusztus 12 - szeptember 31-ig tartó ” Állítsd meg az időt a HYAMATRIX®-szal –Glamour kampány”című nyereményjátékához.

A játék időtartama: 2015. augusztus 12 - 08:00 órától 2015. szeptember 31. 23:59 óráig tart.

A sorsolás és eredményhirdetés időpontja: 2015. október 1. (csütörtök) 11:00 óra.

A sorsolás gépi sorsolás útján kerül lebonyolításra. A sorsolás nem nyilvános.

A pályázat kiírója: HYAMATRIX® (továbbiakban „Kiíró”)

 

 

A Nyereményjátékban való részvétel feltétele:

A Játékos, amennyiben rendelkezik a Glamour magazin aktuális számával, akkor az abban található kódot és a játékhoz szükséges adatait (név, email cím) megadja a játék promóciós oldalán (www.glam.hyamatrix.eu) és a promóciós kód beküldésével részt vesz nyereményjátékunkban.

Az a Játékos, aki nem rendelkezik Glamour magazin aktuális számával és a promóciós kóddal, az a HYAMATRIX®  online felületen meghirdetett kóddal tud részt venni a játékon. A játékhoz kódot és a játékhoz szükséges adatait (név, email cím) megadja a játék promóciós oldalán (www.glam.hyamatrix.eu) és a promóciós kód beküldésével részt vesz nyereményjátékunkban.

 

Nyeremény: 1 db HYAMATRIX® Hyaluronplasztikai kezelés, 30.000,- Ft értékben.
A kezelést okleves szakoktató, hatóanyagszakértő végez a HYAMATRIX® budapesti központjában. A kezelést egy személyre szabott konzultáció, bőrdiagnosztika illetve kezelési program összeállítása előz meg.

A nyeremény másra átruházható, de készpénzre át nem váltható. A nyerteseket a sorsolást követően, legkésőbb 24 órán belül a HYAMATRIX® Facebook oldalán, a promóciós poszt alatt futó kommentben tájékoztatjuk a nyertesség tényéről, és ott kérjük meg, hogy privát üzenetben vegye fel velünk a kapcsolatot.

 

Egyéb rendelkezések:

A játékban kizárólag 18 éven felüli, állandó magyarországi lakóhellyel rendelkező, természetes személyek vehetnek részt.  A nyereményjátékban nem vehetnek részt a Szervező vagy a Lebonyolító vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint ezen személyeknek Ptk. 8:1§ (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói; a Szervező megbízásából a nyereményjáték előkészítésében és lebonyolításában közreműködő személyek és cégek vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint, ezen személyeknek Ptk. 8:1§ (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói. Kiíró a Játékosok által megadott személyes adatok valóságtartalmáért nem felel, és azokat a Játékossal való kapcsolatfelvétel útján nyertességétől függetlenül is jogosult ellenőrizni.  Abban az esetben, ha a kisorsolt játékos 5 munkanapon belül nem veszi fel velünk a kapcsolatot, vagy lemond a nyereményről, úgy pótnyertes kerül beállításra. A pótnyertesek a kihúzás sorrendjében válnak jogosulttá a nyereményre.

Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereményével kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyereménye átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult. A Játékos pályázatának hiányosságáért/hibájáért, a nyeremény elmaradásáért vagy késedelméért, valamint a kézbesítés során keletkezett károkért a Kiíró és a szervezésben részt vevő cégek nem vállalnak felelősséget. Játékos tudomásul veszi, hogy Kiíró a Játék során bekövetkező technikai problémákért, illetve a rendszer, szerver túlterheltségéből eredő leállásokért, nehézségekért nem vállal felelősséget.

 

A Kiíró nem vállal felelősséget azért, ha a rendszer túlterheltsége, az internetkapcsolat megszakadása, vagy bármely más, a Kiírónak fel nem róható technikai hiba, akadály miatt a Játékban való részvétel, így különösen – az oldalra tagként történő bejelentkezés, illetve a Pályázatok beküldése késedelmet szenved, vagy nem valósul meg. A Kiíró fenntartja a Játék szabályai és mechanizmusa, nyereményei megváltoztatásának jogát. A Kiíró kizárja felelősségét a Játékkal kapcsolatos bármilyen kommunikációs anyagban esetlegesen előforduló nyomdai hibáért. Kiíró jogosult kizárni Játékból azt a játékost, aki a játékban tisztességtelen módon, a jelen szabályzatban foglalt feltételek és előírások megkerülésével próbál részt venni.

Amennyiben a Játék során visszaélés vagy sportszerűtlen játék gyanúja merül fel, amely visszaélésre adhat lehetőséget, a Kiíró fenntartja a jogot, hogy a Játékot szüneteltesse, vagy törölje.

A Játékos a Játékban való részvétellel automatikusan elfogadja jelen részvételi és adatkezelési szabályzatot és feltétel nélküli, kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy nevét, nyertessége esetén a nyertes-lista kommunikálásához, illetve a nyeremény átadásához, átvételéhez nélkülözhetetlen személyes adatait, a Kiíró és a nyereményjáték lebonyolításában résztvevő személyek a nyereményjáték lebonyolítása céljából az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény rendelkezéseinek megfelelően kezeljék; feltétel nélkül beleegyezik abba, hogy adatait a Kiíró jelen Játék lebonyolítása során felhasználja, továbbá, hogy azokat az általa adatok feldolgozásával megbízott adatfeldolgozó részére továbbítsa.

 

 

Adatkezelő megnevezése:

Név: Spiritcode Kft

Székhely és levelezési cím: 1095 Budapest, Soroksári út 1, 4-es lph. 5.em 7

Telefonszám: +36 (1) 781 5016

Email cím: info@spiritcode.hu

 

Azonosító számok:

NAIH-86506/2015.

NAIH-86507/2015.

NAIH-86508/2015.

NAIH-86509/2015.

NAIH-86510/2015.

NAIH-86511/2015.

NAIH-86512/2015.

NAIH-86513/2015.

NAIH-86514/2015.

A részletes szabályzat a Játék ideje alatt a www.hyamatrix.eu oldalon keresztül érhető el.

Kiíró a jelen részvételi és adatkezelési szabályzat változtatásának jogát fenntartja.

 

Jelen nyereményjátékot a Facebook semmilyen formában nem támogatja, nem hagyta jóvá illetőleg nem kezeli, azzal összefüggésbe nem hozható. Kiíró a Facebookot a nyereményjátékkal összefüggésben teljes körűen mentesíti. További információk az info@hyamatrix.eu postafiókon keresztül érhetőek el.

 

Kiíró: HYAMATRIX®

 

 

 

 

 

 

HYAMATRIX ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

I. A termék, szolgáltatás
A Hyamatrix célja, a magyar kozmetikusok képzése és saját termékeinek népszerűsítése. Weboldalunkon a felhasználók a professzionális és otthoni használatra alkalmas Hyamatrix kozmetikumokról, a Hyamatrix saját képzési rendszeréről és a szépségápolást érintő tartalmakról kapnak folyamatos információt. A Hyamatrix weboldala asztali számítógépen és mobiltelefonon keresztül is használható.

A Felhasználó (továbbiakban: Felhasználó) a weboldalra történő regisztrációval illetve bármilyen információ fotó, kép, egyéb tartalom a https://www.facebook.com/Hyamatrix.hu?fref=ts oldalra történő feltöltésével elfogadja jelen Általános Szerződési Feltételeket és a benne foglalt Adatvédelmi Nyilatkozatot.

A Hyamatrix weboldalt a Felhasználó csak saját felelősségére használhatja. Felelős a nevével végrehajtott műveletekért, valamint az ezt védő jelszó biztonságban tartásáért.
Az erre szolgáló beállítási lehetőségeken kívül a Felhasználó nem módosíthatja a Hyamatrix weboldalt és az ahhoz kapcsolódó rendszerek megjelenését, működését, az erre vonatkozó kísérletek kizárást és egyéb jogi következményeket vonhatnak maguk után. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a Hyamatrix weboldal elvárttól eltérő működéséből, megváltozásából, leállásából eredő esetleges károkért. Amennyiben a jelen Felhasználási feltételek megsértésével a Felhasználó kárt okoz a Szolgáltatónak, azt teljes mértékben köteles megtéríteni.

II. Személyes adatok elkülönített kezelése
Felhasználó a regisztrációval felhatalmazza a Szolgáltatót az elküldött személyes adatok kezelésére.
Felhasználó a regisztrációval hozzájárul ahhoz, hogy az általa megadott személyes adatok a Szolgáltató adatbázisába kerüljenek és azokat a Szolgáltató - az esetleges tiltási nyilatkozat kézhezvételéig - minden további ellenszolgáltatás és engedélyezés nélkül saját marketing tevékenysége, közvetlen üzletszerzés (direkt marketing) céljából felhasználhassa, saját eseményeiről, híreiről, ajánlatairól elektronikusan tájékoztatást nyújtson. Az adatok kezelője a Szolgáltató a SPIRITCODE KFT., aki az adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint a további vonatkozó jogszabályok rendelkezései szerint kezeli.

Az adatszolgáltatás önkéntes, azonban a Felhasználó tudomásul veszi, hogy amennyiben jogszabály a Szolgáltató részére kötelező adatkezelést ír elő, a Felhasználó által kért törlésnek a Szolgáltató csak ezen kötelező adatkezelést követően tud eleget tenni.
Az adatok feldolgozását a Szolgáltató megbízásából a SPIRITCODE Kft (1095 Budapest, Soroksári út 1. 4-es lph., 5.em/7.) végzi. A Szolgáltató a Hyamatrix weboldalra regisztrált felhasználók személyes adataidat nem adja ki további harmadik személyeknek előzetes, megfelelő tájékoztatáson alapuló hozzájárulás nélkül.
Felhasználó a regisztrációval egyszersmind elfogadja az oldal Felhasználási feltételeit is. Valamennyi aktivitásért, amely a Felhasználó neve alatt történik, Felhasználó a felelős. Amennyiben a Felhasználó tudomására jut, hogy adatait más személy illetéktelenül használja, azonnal lépjen kapcsolatba velünk az info@hyamatrix.eu e-mail címen.

A Hyamatrix weboldalra történő belépéshez valamint a Hírlevél feliratkozáshoz szükséges adatokon kívül a szolgáltató egyéb adatot nem tárol.
A Hyamatrix weboldal használata közben a hatályos jogszabályok által megengedett módon elsősorban a Szolgáltatáshoz kapcsolódóan naplózzuk webes tevékenységeid. A naplókat statisztikai célokra illetőleg szükség szerint technikai hibakeresésekre használjuk fel, és csak a technikai személyzet tagjai férnek hozzájuk. Az ily módon tudomásunkra jutó személyes adatokat csak ideiglenesen tároljuk, azokat folyamatosan töröljük. (Naplók alatt a szervereink logjait értjük. Ezek az üzemeltetésünk számára fontos információkat hordoznak, és elemzésükkel optimalizáljuk rendszereinket, felderítjük az esetleges hibákat. A naplókat már csak azért is töröljük, mert tárolásuk erőforrásokat emészt fel.) A Hyamatrix weboldalra történő regisztráláskor megadott adataidat a Szolgáltatás többi Felhasználója számára nem jelenítjük meg.

III. Adatvédelem
Adatkezelő megnevezése
Név: Spiritcode Kft
Székhely és levelezési cím: 1095 Budapest, Soroksári út 1, 4-es lph. 5.em 7
Telefonszám: +36 (1) 781 5016
Email cím: info@spiritcode.hu

Azonosító számok
NAIH-86506/2015.
NAIH-86507/2015.
NAIH-86508/2015.
NAIH-86509/2015.
NAIH-86510/2015.
NAIH-86511/2015.
NAIH-86512/2015.
NAIH-86513/2015.
NAIH-86514/2015.


Regisztráció
A regisztrációs folyamatra a ÁSZ II. pontja - Személyes adatok elkülönített kezelése – a mindenkori irányadó.

A kezelt személyes adatok köre
A Weboldalon tett látogatások során egy vagy több cookie-t – azaz egy-egy karaktersorozatot tartalmazó kis fájlt – küldünk a látogató számítógépére, amely(ek) révén annak böngészője egyedileg azonosítható lesz. Ezen cookie-k a Google által biztosítottak, felhasználásuk a Google Adwords rendszerén keresztül történik. Ezeket a cookie-kat csak egyes al-oldalak látogatása esetén küldjük el a látogató számítógépére, tehát ezekben csak az adott al-oldal meglátogatásának tényét és idejét tároljuk, semmilyen más információt nem.
Az így elküldött cookie-k felhasználása a következő: A külső szolgáltatók, közöttük a Google, ezen cookie-k segítségével tárolják, ha a felhasználó korábban már látogatást tett a hirdető webhelyén, és ez alapján hirdetéseket jelenítenek meg a felhasználónak külső szolgáltatók - közöttük a Google - partnereinek internetes webhelyein. A felhasználók a Google hirdetések kikapcsolására szolgáló oldalon tilthatják le a Google cookie-jait. (Azt is jelezheti a felhasználók számára, hogy a Network Network Advertising Initiative leiratkozási oldalán a külső szolgáltatók cookie-jait is letilthatják.)

Alkalmazott cookie-k:
• Analitika, követés cookie
• Webhelyen keresztüli követés
• Bejelentkezési, felhasználó azonosító session cookie

Az adatkezelés jogalapja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. (Infotv.) 5.§ (1) bek. a) pontja szerint az érintett önkéntes hozzájárulása. A hozzájárulást Felhasználó az egyes adatkezelések tekintetében a Weboldal használatával, a regisztrációval, illetve a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg.
Az adatkezelés célja a Weboldalon elérhető szolgáltatások nyújtásának biztosítása. A Szolgáltató az Érintett által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, ha a felhasználó feliratkozott hírlevélre, akkor hírlevél küldés érdekében tárolja. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatok célja statisztikakészítés, az informatikai rendszer technikai fejlesztése, a felhasználók jogainak védelme.

V. Moderáció
A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy saját belátása szerint a jelen Felhasználási feltételekben illetve a Szolgáltató weboldalán elhelyezett más szabályzatokba ütköző, Felhasználók által feltöltött tartalmakat eltávolítsa, átszerkessze, vagy más módon módosítsa.

A Hyamatrix moderátorai jogosultak azokat a feltöltött tartalmakat eltávolítani, melyek megsértik a moderálási alapelvek valamelyikét, illetve jogosultak e szabályok súlyos megszegését követően a Hyamatrix Felhasználói azonosítót megszüntetni.

VI. Egyebek
A jelen Felhasználási feltételek megváltoztatásának jogát a Szolgáltató fenntartja.
A Szolgáltató fenntartja a jogot arra vonatkozóan, hogy technikai vagy egyéb okokból a Szolgáltatást vagy annak egy részét korlátozza vagy felfüggessze.
A Hyamatrix-hoz, illetve a Szolgáltatóhoz kapcsolódó szerzői jogok, védjegyek, logók stb. jogosultja/tulajdonosa a Hyamatrix Hungary Kft, ezek használatára, részeinek vagy egészének felhasználására, módosítására Felhasználó nem jogosult.
A Felhasználók a regisztrációval szavatolják, hogy harmadik személyeknek nincs olyan joga, amely a Szolgáltatót a Felhasználó által feltöltött tartalom jelen Felhasználási feltételek szerinti felhasználásában korlátozná vagy megakadályozná.
A feltöltött tartalmakkal kapcsolatban a Felhasználó feljogosítja a Szolgáltatót hogy azokat (vagy azok részeit, kivonatait, átdolgozott változatát, stb.) különböző internetes oldalakon vagy egyéb off-line felületeken megjelenítse.
A Hyamatrix weboldalon megjelenő valamennyi tartalom csak személyes használatra nyomtatható, tölthető le, illetve terjeszthető és kizárólag a Szolgáltató írásbeli hozzájárulásával lehet őket felhasználni. A Felhasználók kötelesek betartani az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint az egyéb vonatkozó adatvédelmi jogszabályok rendelkezéseit.
A jelen Felhasználási feltételekben foglaltakra a magyar jog rendelkezései irányadóak.